Β1 & E1 Τάξη του 44 0υ Δημοτικού Σχολείου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών